Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
 2. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) dotyczy informacji
  o przetwarzaniu danych osobowych w SCALEITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie (adres: Towarowa 20B, 10-417, Olsztyn, Polska), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Olsztyn w Olsztynie, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000894053, NIP: 7393952622, REGON: 388694134 , kapitał zakładowy: 8.500,00 zł (dalej jako: „Scaleity” albo „Administrator”).
 3. Polityka skierowana jest do użytkowników platformy internetowej, dostępnej na stronie https://Scaleity.com/ (dalej jako: „Platforma”).
 4. Polityka zawiera informacje o przetwarzanych danych osobowych w procesie rejestracji na Platformie, w trakcie korzystania z Platformy oraz w celu zawarcia i wykonywania umowy o finansowanie z Scaleity lub podmiotami niezależnymi od Scaleity, które udzielają użytkownikowi finansowania.
 5. Prywatność użytkowników Platformy jest dla Scaleity bardzo ważna. Scaleity dokłada wszelkich starań, aby prywatność była w odpowiedni sposób chroniona.
 6. Przez używane w Polityce słowa: „Pan”, „Pani”, „użytkownik” należy rozumieć osobę fizyczną korzystającą z Platformy w swoim imieniu (jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) albo osobę fizyczną korzystającą z Platformy w imieniu osoby prawnej, którą ta osoba fizyczna reprezentuje (pracownicy, członkowie organów spółki i inne osoby, których dane zostały podane w trakcie rejestracji lub korzystania z Platformy).
 7. Polityka nie ma zastosowania do informacji, które są przetwarzane przez Scaleity, a które nie stanowią danych osobowych, tj. informacji, które bezpośrednio lub pośrednio umożliwiają identyfikację danej osoby fizycznej.
 8. Polityka nie ma zastosowania do przetwarzania danych przez inne podmioty prowadzące strony internetowe, do których hiperłącza mogą znajdować się na Platformie. Podmioty te przetwarzają dane osobowe niezależnie od Scaleity. W celu uzyskania jakiejkolwiek informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty, należy skontaktować się bezpośrednio z tymi podmiotami.

 

 1. INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SCALEITY
 2. Scaleity przetwarza następujące dane osobowe, podane przez Panią/ Pana podczas rejestracji:
 3. a) imię;
  b) nazwisko;
  c) adres e-mail;
  d) numer telefonu.
 4. Scaleity przetwarza następujące dane osobowe, otrzymane podczas korzystania przez Panią/ Pana z Platformy:
 5. a) adres IP;
  b) numer ID urządzenia;
  c) dane podane w celu kwalifikacji do finansowania oraz zawarcia umowy o finansowanie, w tym dane przekazywane do podmiotu świadczącego usługi płatnicze w celu przekazania użytkownikowi finansowania: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL;
  d) dane składające się na szczegóły operacji płatniczych wykonywanych do i z Scaleity oraz za pośrednictwem instrumentów płatniczych udostępnianych przez partnerów Scaleity;
  e) dane udostępnione Scaleity przez przekazanie Scaleity dostępu do serwisów udostępniających reklamy, serwisów płatniczych, rozliczeniowych, bankowych oraz przez przekazywanie Scaleity dokumentów stanowiących podstawę płatności (np. faktura).
 6. Scaleity przetwarza następujące dane osobowe podawane przez Panią / Pana przy komunikowaniu się z Scaleity:
 7. a) imię;
  b) nazwisko;
  c) adres e-mail (przy kontakcie mailowym);
  d) numer telefonu (przy kontakcie telefonicznym);
  e) adres (przy kontakcie z wykorzystaniem poczty tradycyjnej).
 8. Scaleity przetwarza następujące dane uzyskane przez Scaleity ze źródeł zewnętrznych:
 9. a) dane ujawnione w rejestrach Krajowego Rejestru Sądowego;
  b) dane ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  c) dane ujawnione w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych;
  d) dane ujawnione w innych system (w celu wypełnienia obowiązków przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) oraz zasad Know Your Customer (KYC)).

 

III. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych; dalej jako: „RODO”).

 1. Bezpieczeństwo

W celu ochrony Pani/Pana danych osobowych Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO, tj. podejmuje rozsądne działania i wykorzystuje bariery firewall, techniki szyfrowania SSL, procedury uwierzytelniania, aby chronić dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Jednakże, żadna transmisja internetowa lub e-mail nie jest nigdy w pełni bezpieczna ani wolna od błędów. W szczególności, poczta elektroniczna wysyłana do lub z Scaleity może nie być bezpieczna. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie informacje przesyłane są do Scaleity za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Scaleity (adres: Towarowa 20B, 10-417, Olsztyn, Polska), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Olsztyn w Olsztynie, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000894053.

 1. Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. a) pod adresem e-mail: support@Scaleity.com;
  b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:: Towarowa 20B, 10-417, Olsztyn, Polska.
 2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a) realizacji usług Administratora, polegających na korzystaniu z Platformy i jej funkcjonalności przed zawarciem umowy o pozyskanie przez użytkownika finansowania –na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  b) zawarcia i wykonania umowy o pozyskanie przez użytkownika finansowania – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług Scaleity, a w tym w celu reklamy i promocji tych produktów i usług – na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  e) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie, w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 2. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu:

 1. a) realizacji usług Administratora, polegających na korzystaniu z Platformy i jej funkcjonalności przed zawarciem umowy o pozyskanie przez użytkownika finansowania – do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem tej usługi;
  b) zawarcia i wykonania umowy o pozyskanie przez użytkownika finansowania – do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawierania i wykonywania tej umowy;
  c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług Scaleity, a w tym w celu reklamy i promocji tych produktów i usług – w ciągu 5 lat od usunięcia przez użytkownika konta na Platformie Scaleity albo do chwili otrzymania przez Scaleity oświadczenia o cofnięciu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu albo ustalenia, że dane osobowe się zdezaktualizowały;
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – do momentu przedawnienia takich roszczeń;
  e) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych:

 1. a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, podmiotom prowadzącym marketing dotyczący Platformy, podmiotom świadczącym usługi księgowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
  b) podwykonawcom i innym podmiotom współpracującym z Scaleity;
  c) firmom kurierskim;
  d) podmiotom trzecim zapewniającym finansowanie, z którymi użytkownik zamierza zawrzeć umowę o finansowanie;
  e) podmiotom trzecim odpowiedzialnym za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Platformy;
  f) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym).
 2. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo usunięcia danych (w przypadku, gdy nie ma podstaw do tego, aby dane osobowe były przetwarzane);
  d) prawo ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
  e) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymywania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
  f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora na adres e-mail: support@Scaleity.com

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawa wymienione od lit. a) do lit. e) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem (dane podane w pkt 15 powyżej).

 1. Prawo do sprzeciwu

Może Pani/ Pan w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wysyłając żądanie na adres e-mail: support@Scaleity.com

Scaleity może przetwarzać dane osobowe w razie sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdym przypadku, sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Informacje o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią /Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji usług Administratora, polegających na korzystaniu z Platformy i jej funkcjonalności oraz zawarcia i wykonania umowy o finansowanie i realizacji pozostałych ww. celów.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Polityka może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z potrzebami Scaleity w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom w zakresie ich danych osobowych. O wszelkich zmianach Polityki użytkownicy zostaną poinformowani na Platformie.
 3. Nowa wersja Polityki będzie udostępniona na Platformie wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na Portalu. Dalsze korzystanie z Platformy przez użytkownika będzie uważane za wyrażenie zgody na nowe brzmienie Polityki.

 

POLITYKA COOKIES

 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
 2. Niniejsza polityka cookies (dalej jako: „Polityka”) dotyczy informacji o plikach cookies w SCALEITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie (adres: Towarowa 20B, 10-417, Olsztyn, Polska), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Olsztyn w Olsztynie, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000894053, NIP: 7393952622, REGON: 388694134 (dalej jako: „Scaleity”).
 3. Polityka skierowana jest do użytkowników platformy internetowej, dostępnej na stronie https://Scaleity.com/ (dalej jako: „Platforma”).
 4. W razie dodatkowych pytań dotyczących wykorzystywania przez Scaleity plików cookies, można skontaktować z Scaleity w następujący sposób:
 5. a) adres: Towarowa 20B, 10-417, Olsztyn, Polska;
  b) e-mail: support@Scaleity.com;
 6. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES
 7. Zgoda na korzystanie z plików cookies

Zgodnie z warunkami Polityki, zgoda na korzystanie z plików cookies podczas pierwszej wizyty na Platformie pozwala na korzystanie z plików cookies przy każdej kolejnej wizycie na Platformie.

 1. Informacja o korzystaniu z plików cookies

Platforma używa plików cookies. Przeglądając Platformę korzysta Pani/ Pan z urządzenia lub przeglądarki (oprogramowania na komputerze), które umożliwia zapisywanie plików cookies. Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies.

Informacje mogą być gromadzone w sposób bierny, tj. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Panią/ Pana i przekazywane z użyciem plików cookies, gdy korzysta Pani/ Pan ze strony zgodnie z ustawieniami przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w Internecie, a ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies. Posiada Pani/ Pan możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies przy użyciu ustawień własnej przeglądarki internetowej.

 1. Znaczenie plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”):

 1. a) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, które są wysyłane i zapisywane na Pani/ Pana komputerze lub innym urządzeniu, gdy odwiedza Pani/ Pan daną stronę internetową, w tym stronę internetową na której znajduje się Platforma;
  b) zawierają dane informatyczne niezbędne do prawidłowego działania Platformy;
  c) kojarzone są wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia i nie zawierają danych personalnych (imienia i nazwiska) użytkownika, a identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych;
  d) nie pobierają poufnych informacji z komputera lub innego urządzenia użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić tożsamości użytkownika;
  e) nigdy nie zapisują Pani/ Pana loginu ani szczegółów logowania i informacji dotyczących bezpieczeństwa.
 2. Cel wykorzystania plików cookies
 3. a) Scaleity używa plików cookies, które są niezbędne, aby umożliwić Pani/ Panu poruszania się po Platformie albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Celem wykorzystywania plików cookies jest zapewnienie efektywnego korzystania z Platformy, a w szczególności dostosowanie się do sposobów korzystania z niej przez użytkowników oraz ułatwienie użytkownikom korzystania z Platformy podczas jej przeglądania, a także późniejszego skojarzenia użytkownika w przypadku ponownego połączenia Platformy z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
  b) Scaleity umieszcza w Pani/ Pana przeglądarce plik identyfikacyjny pomagający odróżnić Panią/ Pana od innych użytkowników i zapewnić lepszy odbiór wizualny Platformy oraz ulepszyć Platformę. Śledzone są takie informacje jak: ilość poprzednich wizyt, czas spędzony na Platformie, wykonywane czynności. Dane te są przechowywane od kilku minut do dwóch lat (w zależności od celu).
 4. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
 5. a) cookies tymczasowe– związane z tzw. sesją, tj. utrzymywane tylko, podczas gdy przeglądarka jest uruchomiona i przechowywane w urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  w momencie jej zamknięcia pliki cookies są kasowane;
  b) cookies trwałe – zachowywane na twardym dysku użytkownika, tj. zapisywane przez przeglądarkę i ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia;
  c) cookies niezbędne – dla celów bezpieczeństwa i zapewnienia podstawowych, konstrukcyjnych funkcji Platformy;
  d) cookies analityczne – dla celów identyfikowania i liczenia użytkowników Platformy;
  e) cookies kierunkowe – do celów badania preferencji użytkowników poprzez rozpoznawanie stron i linków śledzonych przez użytkowników.
 6. Możliwość wyłączenia plików cookies

W wielu przypadkach opcja zapisywania plików cookies jest domyślnie włączona. Jednak w każdej chwili może Pani/ Pan samodzielnie dokonać zmian w ustawieniach plików cookies i wyłączyć albo włączyć mechanizm plików cookies. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wejście w ustawienia przeglądarki internetowej, z której Pani/ Pan korzysta.

Możliwe jest skonfigurowanie przeglądarki internetowej w taki sposób, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Pani/ Pana komputera.

Informacje dotyczące ustawień plików cookies takich jak – blokowanie, usuwanie, można znaleźć w materiałach pomocy przeglądarki lub urządzenia, z którego Pani/ Pan korzysta.

Możliwe jest także skorzystanie z informacji na  stronach: 1) http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/, 2) www.allaboutcookies.org3) www.youronlinechoices.eu, które zawierają procedurę wyłączenia plików cookies w przeglądarce lub urządzeniu.

 1. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce – konsekwencje

Wyłączenie stosowania plików cookies w Pani/ Pana przeglądarce może wpływać na możliwość korzystania z Platformy i wiązać się z niedogodnościami podczas korzystania z Platformy.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z potrzebami Scaleity w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom w zakresie plików cookies. O wszelkich zmianach Polityki użytkownicy zostaną poinformowani na Platformie.
 2. Nowa wersja Polityki będzie udostępniona na Platformie wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na Portalu. Dalsze korzystanie z Platformy będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Polityki.